วิธีการติดตั้ง

การต่อพ่วงแบบต่างๆ
ใช้กับจาน KU Band ิื่นๆ ที่รับ ไทยคม5
สามารถใส่แทน Reciever ตัวเดิมได้เลย
ตั้งค่า LNB ตามหน้าจานที่ใช้งานจริง

การต่อพ่วงแบบต่างๆ
ต่อใช้งาน 2-4 จุด ในบ้าน

ใช้ LNB Twin out put
สำหรับ 2 เครื่อง
ใช้ LNB Twin out put
สำหรับ 3-4 เครื่อง

การต่อพ่วงแบบต่างๆ
วิธีการแยกจุด 2- 4 จุด รับ 2 Polarization

การตั้งค่าในเครื่องรับ DTV
THAICOM 5 KU

ความถี่ LNB 11300
สัญญาณโทน 22K ปิด

การต่อพ่วงแบบ ต่างๆ
วิธีการทำ Duo C-Ku Thaicom

การตั้งค่าในเครื่องรับ DTV
KU-THAICOM 5

ความถี่ LNB 11300
สัญญาณโทน 22K ปิด

C-THAICOM 2/5
ความถี่ LNB 5150
สัญญาณโทน 22K เปิด